A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2019 - 2020

 
UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC
TRƯỜNG MẦM NON LẠI YÊN
 

 Số:  06/KH-MNLY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

           Lại Yên, ngày 09  tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2019 - 2020.

–––––––––––––
 
- Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;
- Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Căn cứ Công văn số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/1/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;
         - Căn cứ Kế hoạch số 141/ KH-UBND ngày 7/5/2019 của UBND huyện Hoài Đức về  Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020.
Trường Mầm non Lại Yên xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 như sau:
  1. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
I. Mục đích:
- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi. 
Phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh hiện tượng quá tải.
- Phân công trách nhiệm rõ ràng trong công tác tuyển sinh.
- Tiếp tục thực hiện chủ trương năm rõ (tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, trách nhiệm trong công tác tuyển sinh) và ba tăng, ba giảm (ba tăng: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường CSVC cho các trường học; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn) để phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục.
- Đảm bảo 100% số học sinh trong trường được học 2 buổi/ngày.

          II. Yêu cầu

- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, chính xác, công khai, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ học sinh (CMHS). 
- Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn để làm căn cứ xây dựng kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện tuyển sinh theo chỉ tiêu của nhà trường đã được phê duyệt.
- Tuyển sinh đúng thời gian qui định.
  - Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
        
          B. NỘI DUNG:
         1) Phương thức và đối tượng:
-  Phương thức: Xét tuyển hồ sơ thông qua hai hình thức là tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp.
- Đối tượng: Trẻ trong độ tuổi trên địa bàn xã Lại Yên chưa ra lớp.
          2) Độ tuổi dự tuyển: trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi.
3) Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn xin học (theo mẫu)
          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã.
* Đối với những cháu trong năm học 2017 - 2018 đã bỏ học không có lý do và những cháu đã đăng ký tuyển sinh mà không đi học phải làm đơn xin học mới nộp về ban tuyển sinh, nếu sau thời gian tuyển sinh không có đơn xin học coi như không có nhu cầu.
4) Cấp mã số và thời gian tuyển sinh:
a) Cấp mã số học sinh: Trường mầm non hoàn thành việc cấp mã số TS  ( kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 25/5/2019.
b) Thời gian tuyển sinh:
*Tuyển sinh trực tuyến: trẻ 5 tuổi từ ngày 04/7/2019 đến ngày 06/7/2019 (qua webside: tsdaucap.hanoi.gov.vn.)
b) Tuyển sinh trực tiếp:
 - Từ ngày 13/7/2019 đến ngày 18/7/2019
 - Từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019: Tuyển sinh bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu và được phòng GD&ĐT cho phép).
5) Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:
Dự kiến kế hoạch tuyển sinhĐịa bàn tuyển sinhBình quân học sinh/lớp
Số lớpSố học sinh
6171Xã Lại Yên29
    
Cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh ở các độ tuổi như sau:
Trẻ nhà trẻTrẻ 3-4 tuổiTrẻ 4-5 TuổiTrẻ 5-6 tuổiTổng số trẻ tuyển mớiĐịa bàn tuyển sinh
 
14020101171Xã Lại Yên
 
* Lưu ý chung:
- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2019.
- Tuyệt đối không tuyển sinh trước thời gian quy định.
- Sau ngày 18/7/2019 nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao báo cáo phòng GD&ĐT nếu được phòng GD&ĐT cho phép sẽ tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019.
         C. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
1) Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh:
- Chịu trách nhiệm chung, cuối cùng trước Phòng GD&ĐT và UBND xã Lại Yên về công tác tuyển sinh.
- Chủ động phối hợp với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn được phân công. Xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường, trình phòng GD&ĐT phê duyệt. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các thành viên của Hội đồng thực hiện công tác tuyển sinh đúng theo các qui định của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, đúng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường đã được phòng GD&ĐT phê duyệt.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hội đồng tuyển sinh làm việc và chuẩn bị cho năm học mới. 
- Thông báo công khai tại trường, trên Website của trường và hệ thống truyền thanh của xã các quy định tuyển sinh và hồ sơ tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh.
- Thành lập hội đồng tuyển sinh do trưởng phòng GD&ĐT huyện ra quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.
- Tuyên truyền hướng dẫn toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.
- Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh truy cập vào trang Website để đăng ký tuyển sinh trực tuyến và kết quả tuyển sinh; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về công tác tuyển sinh theo quy định.
- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, thắc mắc, tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh.
         - Kết thúc tuyển sinh lập báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và phòng GD&ĐT đúng qui định.
2) Các thành viên của Hội đồng tuyển sinh:
- Thực hiện các nhiêm vụ về công tác tuyển sinh theo sự phân công của chủ tich Hội đồng tuyển sinh.
- Chịu trách nhiệm trước chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc làm được phân công thực hiện.
- Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy định,
          D. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
- Ngày 09/5/2019: Trình duyệt kế hoạch tuyển sinh của trường tại phòng GD&ĐT.
- Ngày 22/7/2019: Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh.
- Ngày 27/7/2019: Nộp báo cáo chính thức và các biểu tổng hợp về kết quả tuyển sinh.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường mầm non Lại Yên. Rất mong các cấp lãnh đạo quan tâm giúp đỡ để trường thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
 
                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                                                                                    Nguyễn Thị Nga
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 10
Tháng trước : 123